กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบริษัท

การเปิดบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ได้รับการกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ เปิดบริษัทต่อไปนี้คือกฎหมายและข้อกำหนดที่ส่วนใหญ่ของบริษัทต้องสนับสนุน:

เปิดบริษัทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัท

กฎหมายการค้า

 • เปิดบริษัทกำหนดข้อกำหนดสำหรับการจดทะเบียนบริษัทและกิจกรรมทางธุรกิจ

พรบ. พ.ร.บ. การพาณิชย์

 • กำหนดข้อกำหนดทางการค้าและการลงทะเบียนเปิดบริษัท

พรบ. พ.ร.บ. ภาษีเงินได้

 • กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายแรงงาน

พรบ. แรงงาน

 • กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างงาน, เปิดบริษัทเงื่อนไขการทำงาน, และสิทธิของลูกจ้าง

พรบ. การทำงานนอกสถานที่

 • เปิดบริษัทกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานนอกสถานที่

กฎหมายทางภาษี

พรบ. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 • เปิดบริษัทกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการสร้างและจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

พรบ. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

 • เปิดบริษัทกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งเสริมและปฏิบัติตามกฎหมายทางภาษี

กฎหมายทางทะเบียนและทรัพย์สิน

กฎหมายทะเบียนธุรกิจ

 • เปิดบริษัทกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจและทำการตรวจสอบสถานประกอบการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน

 • กำหนดข้อกำหนดในการเก็บรักษาทรัพย์สินและที่ตั้งทางธุรกิจ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริษัท

พรบ. บริษัท

 • กำหนดข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารบริษัท

พรบ. ลงทุน

 • เปิดบริษัทกำหนดข้อกำหนดในการลงทุนและกิจกรรมทางการเงิน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 • กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

 • เปิดบริษัทกำหนดข้อกำหนดในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางสถาปัตยกรรม

กฎหมายสิทธิบัตร

 • กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่อาจมีผลต่อกิจการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรม

กฎหมายต่อต้านการทุจริต

 • กำหนดข้อกำหนดในการต่อต้านการทุจริตในธุรกิจ

การเปิดบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและสร้างความน่าเชื่อถือในทางธุรกิจ. สำหรับข้อมูลที่แน่นอนมากขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ, ควรปรึกษากับทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เชี่ยวชาญในการธุรกิจ https://www.aerowingroup.com/

This entry was posted in เปิดบริษัท. Bookmark the permalink.